گلدان برای قالبگیری نمونه گلدان ساخته شده با پرینتر سه بعدی

برای ساخت قالب گلدان بتنی نیاز به نمونه اولیه میباشد.

 
گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم