مدلسازی سه بعدی نقوش منبت کاری با نرم افزار سه بعدی راینو برای ساخت به وسیله پرینتر سه بعدی

مدلسازی منبت راینو

منبت با راینو

در صورتی که به این فایل نیاز دارید از قسمت نظرات یا تماس اطلاع دهید.