طراحی مدال برای ریخته گری

طراحی مدال برای ریخته گری با نرم افزار راینو

این مدال بعد از ساخت با پرینتر سه بعدی ، قالب ان گرفته می شود و سپس با قالب ساخته شده ریخته گری انجام می شود.

 

طراحی مدال برای ریخته گری

 

طراحی مدال برای ریخته گری

 

طراحی مدال برای ریخته گری

 

طراحی مدال برای ریخته گری

 

طراحی مدال برای ریخته گری

 

سفارش طراحی مدال برای ریخته گری با نرم افزار راینو پذیرفته میشود.