به ضبط بروسک

به ضبط بروسک وسیله ای کاربردی برای اسان تر کردن فیلم برداری با گوشی موبایل است که علاوه بر تسهیل فیلم برداری ، موجب بهبود عملکرد گوشی هنگام تغییر زاویه می شود. در حالت عادی هنگامی که می خواهید زاویه دوربین گوشی را تغییر دهید تکان خوردن های ناگهانی و لرزش ها ی دست موجب می شود فیلمی که ضبط می کنید تا حدی ازار دهنده باشد دلیل این موضوع این است که چرخش موبایل در مسیر های منظم نیست

 

گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم گروه طراحی قائم